giai kỳ trong Tiếng Anh là gì?

giai kỳ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giai kỳ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giai kỳ

    (từ nghĩa cũ) propitious day; wedding way