giai lão trong Tiếng Anh là gì?

giai lão trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giai lão sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giai lão

    grow old together (as husband and wife)

    bách niên giai lão live together for a hundred years

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giai lão

    grow old together (as husband and wife)