giai cảnh trong Tiếng Anh là gì?

giai cảnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giai cảnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giai cảnh

    lovely view/landscape

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giai cảnh

    lovely view or landscape