giai tế trong Tiếng Anh là gì?

giai tế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giai tế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giai tế

    son-in-law

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giai tế

    son-in-law