giai đoạn trung gian trong Tiếng Anh là gì?

giai đoạn trung gian trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giai đoạn trung gian sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giai đoạn trung gian

    intermediate state