giai phẩm trong Tiếng Anh là gì?

giai phẩm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giai phẩm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giai phẩm

    fine work of art

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giai phẩm

    Fine work of art

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giai phẩm

    beautiful (work of literature), fine work of art