giai tầng trong Tiếng Anh là gì?

giai tầng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giai tầng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giai tầng

    social section, social segment, social stratum

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giai tầng

    Social section, social segment, social stratum

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giai tầng

    rank, level, social section, social segment, social stratum