giai đoạn trong Tiếng Anh là gì?

giai đoạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giai đoạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giai đoạn

  step; stage; phase; period

  cuộc xung đột đang còn ở giai đoạn đầu the conflict is still in its early stages

  một cải cách qua nhiều giai đoạn a reform in several stages

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giai đoạn

  * noun

  stage; phase; period

  giai đoạn lịch sử: Phase of the history

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giai đoạn

  stage, period, phase