giai thanh trong Tiếng Anh là gì?

giai thanh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giai thanh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giai thanh

    distinguished young man, gentleman