giai gái trong Tiếng Anh là gì?

giai gái trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giai gái sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giai gái

    xem trai gái

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giai gái

    như trai gái