ý thiên trong Tiếng Anh là gì?

ý thiên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ý thiên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ý thiên

    * dtừ

    prepossession