ý chính trong Tiếng Anh là gì?

ý chính trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ý chính sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ý chính

    * dtừ

    drift, gist, burden