ý chừng trong Tiếng Anh là gì?

ý chừng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ý chừng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ý chừng

    * trtừ

    it seems that, probaly