ý nguyện trong Tiếng Anh là gì?

ý nguyện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ý nguyện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ý nguyện

    * dtừ

    prayer, wish, desire, aspiration

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ý nguyện

    prayer, wish, desire, aspiration