ý thơ trong Tiếng Anh là gì?

ý thơ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ý thơ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ý thơ

    * dtừ

    poetic inspiration