ý nghĩ mơ hồ trong Tiếng Anh là gì?

ý nghĩ mơ hồ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ý nghĩ mơ hồ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ý nghĩ mơ hồ

    * dtừ

    glimmer