ý ngoại trong Tiếng Anh là gì?

ý ngoại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ý ngoại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ý ngoại

    * dtừ

    petition