ý muốn nói trong Tiếng Anh là gì?

ý muốn nói trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ý muốn nói sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ý muốn nói

    * ngđtừ

    intend