x là gì?

x nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm x giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của x.

Từ điển Anh Việt

 • x

  /eks/

  * danh từ, số nhiều Xs, X's

  x

  10 (chữ số La mã)

  (toán học) ẩn số x

  yếu tố ảnh hưởng không lường được

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • x

  * kinh tế

  ngoại trừ

Từ điển Anh Anh - Wordnet