whip scorpion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whip scorpion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whip scorpion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whip scorpion.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • whip scorpion

    Similar:

    whip-scorpion: nonvenomous arachnid that resembles a scorpion and that has a long thin tail without a stinger

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).