whip saw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whip saw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whip saw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whip saw.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • whip saw

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cái cưa cung