whip-scorpion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whip-scorpion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whip-scorpion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whip-scorpion.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • whip-scorpion

    nonvenomous arachnid that resembles a scorpion and that has a long thin tail without a stinger

    Synonyms: whip scorpion

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).