two wheel drive (2wd, 2 x 4) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

two wheel drive (2wd, 2 x 4) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm two wheel drive (2wd, 2 x 4) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của two wheel drive (2wd, 2 x 4).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • two wheel drive (2wd, 2 x 4)

    * kỹ thuật

    ô tô:

    hai bánh chủ động