two-cycle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

two-cycle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm two-cycle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của two-cycle.

Từ điển Anh Việt

  • two-cycle

    * tính từ

    hai kỳ; hai chu kỳ