twould nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twould nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twould giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twould.

Từ điển Anh Việt

  • twould

    /twud/

    * (viết tắt) của it would