two axle scraper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

two axle scraper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm two axle scraper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của two axle scraper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • two axle scraper

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy cạp kiểu 2 trục