trash can nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trash can nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trash can giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trash can.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trash can

    * kỹ thuật

    thùng rác

Từ điển Anh Anh - Wordnet