trashing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trashing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trashing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trashing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trashing

    * kỹ thuật

    sự quá tải