trash fish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trash fish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trash fish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trash fish.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trash fish

    * kinh tế

    cá tạp