trash spillway nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trash spillway nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trash spillway giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trash spillway.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trash spillway

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hành lang xói rửa

    thiết bị xói rửa