trashrack cage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trashrack cage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trashrack cage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trashrack cage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trashrack cage

    * kỹ thuật

    lưới chắn rác