trash-discharge span nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trash-discharge span nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trash-discharge span giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trash-discharge span.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trash-discharge span

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khoảng cách thải rác