trash (shipping) station nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trash (shipping) station nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trash (shipping) station giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trash (shipping) station.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trash (shipping) station

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trạm chuyển rác