trash incineration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trash incineration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trash incineration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trash incineration.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trash incineration

    * kỹ thuật

    sự đốt rác