trash catcher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trash catcher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trash catcher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trash catcher.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trash catcher

    * kinh tế

    cái gom rác