trash rake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trash rake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trash rake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trash rake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trash rake

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cái vớt rác (của lưới chắn rác)