garbage can nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

garbage can nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm garbage can giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của garbage can.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • garbage can

    * kỹ thuật

    thùng rác

Từ điển Anh Anh - Wordnet