garbage collection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

garbage collection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm garbage collection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của garbage collection.

Từ điển Anh Việt

 • garbage collection

  (Tech) sự thu thập phần vô dụng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • garbage collection

  * kỹ thuật

  dịch vụ thu gom rác

  sự thu gom phế liệu

  sự thu gom rác

  sự thu gom rác thải

  toán & tin:

  sự dọn dữ liệu rác

  sự gom rác liệu

Từ điển Anh Anh - Wordnet