swamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swamp.

Từ điển Anh Việt

 • swamp

  /swɔmp/

  * danh từ

  đầm lầy

  * ngoại động từ

  làm ngập, làm ướt đẫm

  tràn ngập, che khuất; làm mất tác dụng

  (động tính từ quá khứ) bị ngập vào, bị búi vào

  to be swamped with work: bị búi vào công việc

  * nội động từ

  bị ngập, bị sa lầy

  bị tràn ngập, bị che khuất; bị làm mất tác dụng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • swamp

  * kỹ thuật

  bãi lầy

  đầm lầy

  làm ngập

  làm ướt đầm

  làm ướt đẫm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • swamp

  low land that is seasonally flooded; has more woody plants than a marsh and better drainage than a bog

  Synonyms: swampland

  a situation fraught with difficulties and imponderables

  he was trapped in a medical swamp

  drench or submerge or be drenched or submerged

  The tsunami swamped every boat in the harbor

  Synonyms: drench

  Similar:

  deluge: fill quickly beyond capacity; as with a liquid

  the basement was inundated after the storm

  The images flooded his mind

  Synonyms: flood, inundate