swamp locust nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swamp locust nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swamp locust giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swamp locust.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • swamp locust

    Similar:

    water locust: honey locust of swamps and bottomlands of southern United States having short oval pods; yields dark heavy wood

    Synonyms: Gleditsia aquatica

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).