swamp gum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swamp gum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swamp gum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swamp gum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • swamp gum

    medium-sized tree of southern Australia

    Synonyms: Eucalypt ovata

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).