swamp white oak nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swamp white oak nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swamp white oak giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swamp white oak.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • swamp white oak

    large deciduous oak of the eastern United States with a flaky bark and leaves that have fewer lobes than other white oaks; yields heavy strong wood used in construction; thrives in wet soil

    Synonyms: swamp oak, Quercus bicolor

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).