swamp forest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swamp forest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swamp forest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swamp forest.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swamp forest

    * kỹ thuật

    rừng đầm lầy