swamp candles nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swamp candles nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swamp candles giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swamp candles.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • swamp candles

    North American plant with spikes of yellow flowers, found in wet places

    Synonyms: Lysimachia terrestris

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).