swamp-eel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swamp-eel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swamp-eel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swamp-eel.

Từ điển Anh Việt

  • swamp-eel

    * danh từ

    (động từ) con lươn