swamp-fever nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swamp-fever nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swamp-fever giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swamp-fever.

Từ điển Anh Việt

  • swamp-fever

    * danh từ

    (y học) bệnh sốt rét