swamp area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swamp area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swamp area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swamp area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swamp area

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khu đất đầm lầy