swamp pine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swamp pine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swamp pine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swamp pine.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • swamp pine

    any of several pines that prefer or endure moist situations such as loblolly pine or longleaf pine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).