swampy area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swampy area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swampy area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swampy area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swampy area

    * kỹ thuật

    vùng đầm lầy