swampy beggar-ticks nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swampy beggar-ticks nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swampy beggar-ticks giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swampy beggar-ticks.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • swampy beggar-ticks

    bur marigold of eastern and northern United States and Canada common in wet pastures and meadows

    Synonyms: Bidens connata

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).